Alba Galocha for Vanity Fair by Pablo Zamora
by Pablo Zamora

refreshing editorial
starring

Alba Galocha

for Vanity Fair
by Pablo Zamora